За нас

Споделете:

Народно читалище „Иван Вазов – 2014” е независимо и самоуправляващо се сдружение от граждани на Столична община, учредено в обществена полза от повече от 150 души в края на 2014 година.

Мисията на Народно читалище „Иван Вазов – 2014” е свързана със създаването, опазването и разпространението на духовни ценности, развиване на творческите способности и задоволяване на културните потребности и интереси на гражданите,  създаване на условия за общуване между хората, подпомагане и организиране на културни и стопански инициативи и проекти, развитие на социална и образователна дейност и осигуряване на достъп до информация.

Читалището носи името на академик Иван Вазов – български поет, писател, драматург и народен будител, наричан често „патриарх на българската литература“. Творчеството на Вазов е отражение на две исторически епохи – Възраждането и следосвобожденска България. Иван Вазов е академик на Българската академия на науките и министър на народното просвещение от 7 септември 1897 г. до 30 януари 1899 година. През 1917 г. е номиниран от Иван Шишманов за Нобелова награда за литература.

Вазов създава основите на жанровата система на новата българска литература – в условията на държавност. Той е първият професионален писател в българската литература. Налага нов модерен поведенчески писателски модел, несъществуващ до този момент. Още от края на 19 век произведенията на Вазов са широко разпространени и извън България. Преведени са на повече от 50 езика.

Настоятелство:

Орлин Денков – председател;

Аделина Борисова – член на настоятелството;

Бистра Маркова – член на настоятелството.

Проверителна комисия:

Милена Янкулова – председател;

Добромир Бориславов – член на комисията;

Георги Георгиев – член на комисията.

Членство в организации:

Глобален договор на ООН
Фондация „Анна Линд“ – Евро-средиземноморска фондация за диалог между културите

Дейност

Дейността на читалището е насочена към:

 • развитие и обогатяване на културния живот на хората;
 • укрепване на знанията и интересите към науката, изкуствата и културата;
 • създаване на условия за развитие и изява на творческите способности на младото поколение;
 • поддържане, обогатяване и развитие на народните обичаи и традиции;
 • възпитание  и утвърждаване на българското национално самосъзнание;
 • възпитание в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост;
 • утвърждаване на европейските ценности;
 • развитие на образователна и социална дейност;
 • разработване и изпълнение на проекти с обществена насоченост;
 • подпомагане на междукултурния диалог;
 • установяване на партньорства с национални и международни организации и други.

Народно читалище „Иван Вазов – 2014” осъществява своите цели и задачи чрез извършване на основни дейности, включващи:

 • уреждане и поддържане на библиотека,читалня, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни иформационни мрежи и други;
 • развиване и поддържане на любителското художествено творчество;
 • организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове и други;
 • кина, видео клубове, музикални студия, звукозаписни ателиета и други форми на приложение на съвременните технически средства в културно-възпитателния процес;
 • събиране, опазване, изучаване и разпространение на знания за родния край;
 • клубове по интереси за проучвателска и събирателска дейност в областта на фолклора, етнографията и краезнанието, екологията, дизайнерски и други;
 • създаване и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона за културното наследство, художествени сбирки;
 • ателиета за народни художествени занаяти;
 • лектории, концерти, изложби и други;
 • празници и ритуали, чествания и младежки дейности;
 • издателска, разпространителска, импресарска дейност и други;
 • предоставяне на компютърни и интернет услуги;
 • допълнителни стопански дейности,свързани с предмета на основната дейност, в съответствие с действащото законодателство,като приходите от тях се използват за постигане на определените в устава цели;
 • Народно читалище „Иван Вазов – 2014” не разпределя печалба.